Skip to main content

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

SmileTools B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN (versie 2022) ​

​Artikel 1 : Algemeen  

​A) De besloten vennootschap SmileTools B.V., gevestigd te Amsterdam en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is of wordt gegund om als gebruiker deze algemene voorwaarden in een Overeenkomst te gebruiken, zullen hierna worden genoemd “Opdrachtnemer”; 

​B) Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (”de Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen (“de Overeenkomst”) waarbij Opdrachtnemer consultancy aan een (rechts)persoon of vennootschap (“Cliënt”), aanbiedt.  

​C) Afwijkingen en aanvullingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

​D) Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging treedt in werking op de aangegeven datum, doch nooit eerder dan één maand na bekendmaking daarvan. 

​E) In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 

​F) Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden of anderszins niet toepasselijk zijn, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zo veel als mogelijk benadert. 

​G) Opdrachtnemer en Cliënt zullen hierna tevens “Partij” worden genoemd en gezamenlijk “Partijen” worden genoemd. 

Artikel 2 : Aanbod en aanvaarding 

​A) Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

​B) Een Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het aanbod van Opdrachtnemer of wanneer Opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Deze bevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door Cliënt aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

​C) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de in de opdrachtbevestiging genoemde specificaties te wijzigen of goederen af te leveren die in geringe mate daarvan afwijken, met dien verstande dat Opdrachtnemer Cliënt daarvan dan vooraf in kennis zal stellen. 

​D) Indien partijen langs elektronische weg contracteren, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de opdrachtbevestiging compleet heeft ontvangen en zij zich heeft kunnen vergewissen van de identiteit van Cliënt. 

​E) Na aanvaarding van het aanbod door Cliënt is desondanks onverwijlde herroeping door Opdrachtnemer mogelijk. Een herroeping door Opdrachtnemer gedaan binnen zeven dagen na aanvaarding door Cliënt, geldt tussen partijen als ‘onverwijld’ in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW. 

​F) Indien een offerte niet leidt tot een Overeenkomst dient Cliënt binnen 14 dagen na ontvangst de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen onverwijld te vernietigen. 

Artikel 3 : Inhoud van de Overeenkomst 

​A) Een Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van Partijen. 

​B) Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 

​C) Ingeval een wijziging uitstel van de uitvoering van een Overeenkomst inhoudt, zal Cliënt Opdrachtnemer alle reeds gemaakte kosten alsmede het onderhanden werk en de reeds gereserveerde capaciteit en uren van medewerkers, tegen gangbare tarieven betalen. 

Artikel 4 : Uitvoering van de Overeenkomst; algemeen 

​A) Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, worden verricht naar beste inzicht en vermogen Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

​B) Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.  

​C) Iedere opdracht wordt aanvaard als een inspanningsverbintenis, dit ongeacht de woordkeuze in de opdracht of Overeenkomst, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 

​D) De uitvoering door Opdrachtnemer van een Overeenkomst geschiedt op basis van de op het moment van het sluiten van de betreffende Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens. 

​E) Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de in het kader van de Overeenkomst geleverde hardware of ter beschikbaar gestelde programmatuur, foutloos en te allen tijde zonder onderbrekingen functioneert. Voor zover er onverhoopt sprake is van een gebrek in de geleverde of ter beschikking gestelde hardware of programmatuur, is Cliënt gehouden dit gebrek zo spoedig en gedetailleerd mogelijk te melden. Opdrachtnemer is verplicht zich dan naar haar beste kunnen in te spannen om dit gebrek te verhelpen. Voor zover er sprake is van een gebrek in de hardware of programmatuur en de betreffende hardware of programmatuur is niet door Opdrachtnemer zelf ontwikkeld, rust op Opdrachtnemer de verplichting om het gebrek zo spoedig mogelijk bij haar toeleverancier of licentiegever te melden en daarmee in overleg te treden om tot een oplossing te komen. Indien Opdrachtnemer aan deze verplichtingen heeft voldaan en het gebrek wordt toch niet of niet geheel hersteld, geldt dit niet als een tekortschieten door Opdrachtnemer. Cliënt en Opdrachtnemer zullen in dat geval in overleg treden om te trachten gezamenlijk tot een oplossing te komen.  

Artikel 5 : Medewerking en verantwoordelijkheid van Cliënt 

​A) Van Cliënt wordt medewerking verwacht bij de uitvoering van de Overeenkomst. Deze medewerking bestaat in ieder geval uit het tijdig en op de gewenste wijze ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en bestaat ook uit het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie van Cliënt, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken (zullen) zijn. 

​B) Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 

​C) Cliënt is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

​D) Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. 

​E) Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen. 

​F) Indien Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden of terbeschikkingstelling van medewerkers extra tijd moet besteden aan de uitvoering van de opdracht, kan zij deze extra tijd aan Cliënt in rekening brengen. Cliënt is verplicht deze kosten te voldoen.  

​G) Cliënt zal aan medewerkers van Opdrachtnemer, die ter plaatse van Cliënt werkzaamheden verrichten, kosteloos alle noodzakelijk en redelijkerwijze te vragen faciliteiten ter beschikking stellen, zoals een werkplek, de benodigde materialen, computerapparatuur en communicatiefaciliteiten.  

​H) Cliënt zal voldoende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer en/of haar werknemers geen schade zullen lijden, onder meer door ervoor te zorgen dat de werkruimte en faciliteiten veilig zijn en zullen voldoen aan alle wettelijke en overige geldende vereisten met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Opdrachtnemer op grond van artikel 7:658 lid 1 en 7:611 BW, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van Cliënt of als gevolg van het niet voldoen door Cliënt aan haar verplichtingen als genoemd in dit artikel. 

Artikel 6 : Facturatie, prijs en betaling 

​A) Prijzen worden vermeld zonder omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

​B) Opdrachtnemer heeft het te allen tijde recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van Opdrachtnemer van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB, door te berekenen aan Cliënt. 

​C) Overschrijdingen van een offerte tot 10% worden als begrotingsrisico door Cliënt geaccepteerd. Overschrijdingen van een offerte als gevolg van de verkoopcondities van leveranciers en andere door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als bedoelde verkoopcondities niet apart in een offerte zijn opgenomen.  

​D) Van overheidswege opgelegde maatregelen, die van invloed zijn op de prijsvorming, kunnen door Opdrachtnemer aan Cliënt worden doorbelast vanaf de ingangsdatum van de betreffende maatregel. 

​E) Facturen zullen door Cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

​F) Cliënt zal de betalingen verrichten zonder beroep op opschorting.  

Artikel 7 : Vergoeding van rente en kosten van incasso of invordering 

​A)Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt een betalingsherinnering ontvangen van Opdrachtnemer. Vervolgens houdt Opdrachtnemer zich het recht voor de dienst op te schorten.   

Artikel 8 : Voorbehoud van eigendom en retentie 

​A) De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij Opdrachtnemer en gaat eerst over, wanneer Cliënt de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Opdrachtnemer ten behoeve van Cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan. 

​B) Zolang Cliënt de in het vorig artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Cliënt niet gerechtigd om geleverde goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. 

​C) Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Cliënt, doch onder een derde worden opgeslagen, zal Cliënt deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor Opdrachtnemer houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Opdrachtnemer tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.  

​D) Cliënt is gehouden de goederen, waarvan Opdrachtnemer (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Cliënt op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Opdrachtnemer te worden overgedragen.  

​E) Opdrachtnemer heeft het recht hetzij de goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Cliënt het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan Opdrachtnemer totaal verschuldigde. 

​F) Indien Cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer tekort schiet of Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Cliënt in die  verplichtingen zal tekort schieten, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Cliënt machtigt reeds nu voor alsdan Opdrachtnemer om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze goederen ook feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal Cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 

​G) Rechten worden aan Cliënt in licentie verleend of in eigendom overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig aan Opdrachtnemer of een door haar aangewezen derde betaalt.  

​H) Opdrachtnemer kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde goederen, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Cliënt alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen betaald heeft. 

Artikel 9 : Leveringstermijnen 

​A) Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

Artikel 10 : Overgang risico bij verlies of beschadiging 

​A)Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 

Artikel 11 :  Rechten van intellectuele of industriële eigendom; beveiliging 

​A) Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de  Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur (al dan niet via Software as a service), apparatuur of andere materialen zoals tekeningen, modellen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Het zelfde geldt voor rechten van intellectuele of industriële eigendom, die zijn ontstaan bij uitvoering van de Overeenkomst ongeacht waarop deze betrekking hebben. Deze berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of haar licentiegevers of toeleveranciers.  

​B) Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom, aan of uit ter beschikking gestelde goederen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 

​C) Opdrachtnemer heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming of ter naleving van contractueel overeengekomen beperkingen in (de duur van) het gebruik van haar diensten. Het is Cliënt niet toegestaan dergelijke beveiligingsmaatregelen te verwijderen of te ontwijken. 

​D) Indien Opdrachtnemer middels Application Service Hosting (ASP), Web based computing of Software as a service (SAAS) diensten of goederen aanbiedt, is het Cliënt niet toegestaan om van de terbeschikkinggestelde goederen (reserve)kopieën te maken danwel deze anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

​E) Ingeval Cliënt Opdrachtnemer gegevens en materiaal aanlevert waarop auteursrechten, portretrechten of andere (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom van derden rusten, vrijwaart Cliënt Opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken van derden. 

Artikel 12 : Reclames 

​A) Reclames over facturen dienen schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen. 

Artikel 13 : Opzegging en ontbinding van een Overeenkomst 

​A) Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, danwel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:    

 1. Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard; 
 2. Cliënt surseance van betaling aanvraagt; 
 3. Cliënt overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; 
 4. Cliënt onder curatele wordt gesteld of overlijdt; 
 5. Cliënt jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst; 
 6. Opdrachtnemer is in de in artikel 13.a genoemde gevallen gerechtigd om het door Cliënt aan de opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen; 
 7. Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 13.a voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 13.a sub 3. voordoet, is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.  

Artikel 14 : Aansprakelijkheid 

​A) Opdrachtnemer kan jegens Cliënt uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade in de meest ruime zin, zoals onder meer bedrijfsschade, winstderving, stagnatieschade, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Cliënt, schade terzake van een product recall, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten. 

​B) De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door Opdrachtnemer aan Cliënt gefactureerde bedrag, per betreffende tenant, exclusief omzetbelasting. Ingeval van een duurovereenkomst geldt in dit verband het bedrag dat is gefactureerd in de periode van 1 jaar voorafgaande aan het begin van het ontstaan van de schade.  

​C) Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid a en/of b, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. 

​D) Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 5.000, –. 

​E) In gevallen waarin Opdrachtnemer door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of diensten, die Opdrachtnemer heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor Cliënt, zal Cliënt Opdrachtnemer onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Opdrachtnemer ten opzichte van Cliënt niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins. 

​F) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, welke aan Opdrachtnemer door of vanwege Cliënt zijn verstrekt of voorgeschreven. Cliënt is gehouden Opdrachtnemer voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.  

​G) Indien Opdrachtnemer desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Opdrachtnemer het recht van regres op Cliënt. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Opdrachtnemer te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

​H) Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.  

​I) Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing, indien en voor zover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

​J) Opdrachtnemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor: 

 1. schade die is ontstaan nadat Cliënt, al dan niet eigenhandig, wijzigingen in of aan door Opdrachtnemer geleverde goederen en diensten heeft aangebracht; 
 2. schade die wordt geleden ten gevolge van door Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;  
 3. schade als gevolg van onvoldoende, onjuist en/of ontijdig onderhoud;  
 4. schade ontstaan door het verlies, beschadiging en verminking van data, gegevens of bestanden, zowel bij de uitvoering van online back-up diensten als bij overige diensten of leveringen; 
 5. schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Cliënt bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden; 
 6. schade ontstaan ten gevolge van beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die haar voor, door of namens Cliënt ter beschikking zijn gesteld; goederen worden vervoerd voor risico van Cliënt; 
 7. schade veroorzaakt door (de inzet van) hardware of programmatuur die door Opdrachtnemer aan Cliënt is geadviseerd. Deze uitsluiting geldt ook indien Opdrachtnemer de uitvoering van door haar te leveren diensten afhankelijk heeft gesteld van de aanwezigheid van die hardware of programmatuur, of wanneer Opdrachtnemer open source software download of installeert ten behoeve van Cliënt; 
 8. schade veroorzaakt door toeleveranciers van logbestanden.

​K) Cliënt dient de schade binnen 8 dagen nadat zij met het ontstaan daarvan op de hoogte raakt, althans redelijkerwijs behoort te raken, schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan zijn vorderingen ter zake vervallen. 

 ​Artikel 15 : Overmacht 

​A) Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.  

​B) Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, natuurrampen en andere van buiten komende onheilen, brand, waterschade, stagnatie of vertraging in de aanvoer van goederen, gebrek aan scheepsruimte, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Opdrachtnemer, stagnatie.  Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Opdrachtnemer die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van Cliënt te beperken.  

​C) Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat. 

​D) Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde danwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Cliënt gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.  

Artikel 16 : Geheimhouding 

​A) Elk der Partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid. 

Artikel 17 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

​A) Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer is het Nederlands Recht van toepassing.  

​B)Geschillen welke mochten ontstaan tussen Opdrachtnemer en Cliënt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.